Ισχυρά αποτελέσματα το 2016, επενδύσεις για το μέλλον και επιστροφή του πλεονάζοντος κεφαλαίου

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2016
• Οργανικά1 έσοδα αυξημένα κατά 6%, προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης, αυξημένα σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2016 που βρίσκονταν στο 4%
• Μεικτό περιθώριο κέρδους μειωμένο κατά 40 μονάδες βάσης, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015
• Καλή διαχείριση συνολικών δαπανών, με αύξηση των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά 2% και συνολικά έξοδα εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών2 αυξημένα κατά 3% οργανικά


Αποτελέσματα έτους 2016 

• Οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 4%, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη σε Ιταλία, Ιβηρία και Υπόλοιπες Χώρες και στην ανάκαμψη της Γαλλίας
• Περιθώριο EBITA3 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών 5,0%. Διατήρηση της ηγετικής θέσης όσον αφορά στο περιθώριο EBITA και επένδυση για το μέλλον
• Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco EUR 723 εκατομμύρια
• Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή CHF 2,40. Ανακοίνωση προγράμματος εξαγοράς μετοχών EUR 300 εκατομμυρίων
• Περαιτέρω πρόοδος στην ψηφιακή στρατηγική, με περισσότερα από 10 εγχειρήματα ανάπτυξης νέων καινοτόμων λύσεων
• Ενδυνάμωση του Portfolio μέσω της εξαγοράς της Penna το 2ο τρίμηνο του 2016 και της διακοπής των δραστηριοτήτων σε Ρωσία, Ουκρανία και Βενεζουέλα το 3ο τρίμηνο, καθώς και της συγχώνευσης της Beeline με την IQNavigator το 4ο τρίμηνο

2017
• Οργανικά έσοδα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2017 αυξημένα κατά 4–5%, προσαρμοσμένα βάσει ημερών διαπραγμάτευσης
• Από την 1η Απριλίου 2017, οι λειτουργίες σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία θα συνενωθούν και θα διαχειρίζονται βάσει των επιχειρηματικών τομέων Γενικής Στελέχωσης και Επαγγελματικής Στελέχωσης

Το τέταρτο τρίμηνο του 2016, καθώς και συνολικά μέσα στο έτος είχαμε σταθερά ισχυρές επιδόσεις χάρη στους 33.000 εργαζομένους και περισσότερους από 700.000 συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Το 2016, βελτιώσαμε την ανάπτυξή μας σε σχέση με τις άλλες εταιρείες του κλάδου, διατηρήσαμε την ηγετική μας θέση όσον αφορά στο περιθώριο EBITA και είχαμε θετικές ταμειακές ροές. Προχωρήσαμε επίσης στις απαραίτητες ενέργειες για να κάνουμε το μακροπρόθεσμο όραμά μας πραγματικότητα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναδύεται στον ορίζοντα ένας νέος κόσμος εργασίας που φέρνει σπουδαίες ευκαιρίες για τον Όμιλο Adecco. Τρείς λέξεις αποτυπώνουν την προσέγγισή μας για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες: Επίδοση, Μετεξέλιξη, Καινοτομία. Η Επίδοση αφορά στη στρατηγική μας για ενδυνάμωση των λειτουργιών μας και της ανταγωνιστικότητάς μας. Η Μετεξέλιξη αφορά στην αναβάθμιση των λύσεων και της εμπειρίας που προσφέρουμε σε πελάτες, υποψηφίους, συνεργάτες και εργαζομένους μας. Και η Καινοτομία αφορά στην πραγματοποίηση της δέσμευσής μας να αναπτύσσουμε και να αποκτούμε νέες προσεγγίσεις και δυνατότητες για να αξιοποιούμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες σε έναν κόσμο της εργασίας που διαρκώς αλλάζει. Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, να διευρύνουμε το λειτουργικό μας περιθώριο και να έχουμε ισχυρές ταμειακές ροές, σύμφωνα με τους συνολικούς οικονομικούς μας στόχους. Ακολουθούμε αυτή τη στρατηγική στο πλαίσιο της συνεχούς μας δέσμευσης να επενδύουμε στον οργανισμό και να επιστρέφουμε το πλεονάζον κεφάλαιο στους μετόχους μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους μέρισμα ανά μετοχή στα CHF 2,40 και απόδοση του 50% των αναπροσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή του 2016. Δεδομένης της ισχυρής μας οικονομικής θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να πραγματοποιήσει πρόγραμμα εξαγοράς μετοχών ύψους EUR 300 εκατομμυρίων.”

Alain Dehaze, The Adecco Group Chief Executive Officer

___________________________________________________________________________________________________
*1 Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορών και εκποιήσεων.
*2 To 2016, οι συνολικές δαπάνες και το EBITA περιλάμβαναν έκτακτες δαπάνες ύψους EUR 8 εκατομμυρίων το 4ο τρίμηνο του 2016 και EUR 36 εκατομμυρίων στο σύνολο του έτους 2016. Το 2015, οι συνολικές δαπάνες και το EBITA περιλάμβαναν έκτακτες δαπάνες ύψους EUR 48 εκατομμυρίων το 4ο τρίμηνο του 2015 και EUR 66 εκατομμυρίων στο σύνολο του έτους 2015.
*3 ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Leave a Reply