Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις δίνουν όλο και περισσότερη σημασία στη διαφορετικότητα, επιδιώκοντας να καλλιεργήσουν ένα περιβάλλον ποικιλομορφίας, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προσέλκυση αλλά και στη μακρόχρονη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το diversity -ή ποικιλομορφία όπως αποδίδεται ο όρος στα ελληνικά- αφορά στην κατανόηση και την αποδοχή των διαφορών ανάμεσα στους ανθρώπους. Η συμπερίληψη στον κόσμο της εργασίας ατόμων που ανήκουν σε διαφορετική εθνικότητητα, ηλικία, φύλο ή θρησκεία ή με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει.

Ομάδα εργαζομένων διαφορετικών εθνικοτήτων που δείχνει την ποικιλομορφία στον χώρο της εργασίας.

Εντάσσοντας τη διαφορετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, καλλιεργείται μια κουλτούρα σεβασμού η οποία αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων, δημιουργώντας έτσι μια ικανοποιημένη ομάδα ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Ενδεικτικό της έμφασης που δίνουν πλέον οι επιχειρήσεις στα θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Harvard Business Review, το 60% των εταιρειών στοχεύει στο να υπάρχει ποικιλομορφία ακόμα και σε διοικητικές θέσεις.

Προκειμένου να εμπεδωθεί σε μια επιχείρηση μια κουλτούρα συμπερίληψης που θα προάγει τον ελεύθερο διαμοιρασμό ιδεών, απαιτείται η καθοδήγηση από ηγετικά στελέχη με ενσυναίσθηση, τα οποία θα φροντίζουν για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

H έννοια της διαφορετικότητας έχει αποκτήσει ευρύτερη σημασία σε σχέση με αυτήν που είχε όταν άρχισε να απασχολεί τον κόσμο της εργασίας. Τώρα, η διαφορετικότητα αφορά λιγότερο στη συμπερίληψη «διαφορετικών ομάδων» και περισσότερο στην καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης που διαμορφώνει μια κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, για να επιτευχθεί ο στόχος της ποικιλομορφίας και να αποκομίσει η εταιρεία τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν, απαιτείται μία ολοκληρωμένη στρατηγική η οποία θα εστιάζει στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και στη θεμελίωση της ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζει και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Ezra ανέδειξε τη σημασία που έχει η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Diversity & Inclusion και πώς αυτή επηρεάζει την παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η απόδοση των στελεχών αυξήθηκε κατά 33% μετά από την εκπαίδευση σε ζητήματα Diversity & Inclusion. Επίσης, το 31% των συμμετεχόντων που έχει αποχωρήσει πρόσφατα από την εργασία του δήλωσε ότι βασικός λόγος στην απόφασή του ήταν η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco ανέδειξε ότι μόνο το 50% των εργαζομένων διεθνώς έχει πρόσβαση σε προγράμματα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει για περισσότερη εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε ζητήματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, ώστε οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλα τα στελέχη τους για να «ευδοκιμήσουν» και να διαγράψουν μία επιτυχημένη πορεία. Επίσης, οι εκπαιδεύσεις ενισχύουν τη δυναμική των ομάδων εργασίας σε μια επιχείρηση, καθώς επιτρέπουν στην ηγετική ομάδα να εντοπίσει πιθανές ελλείψεις στις δεξιότητες των στελεχών και να μεριμνήσει άμεσα για την αναβάθμισή τους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα συμπεριληπτικό μοντέλο ηγεσίας που θα προάγει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, που θα αγκαλιάζει την ποικιλομορφία.

Απαραίτητο συστατικό στην καλλιέργεια μιας υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας είναι και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους. Ενισχύοντας δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση και η αυτοκυριαρχία, τα στελέχη μιας επιχείρησης μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά, αξιοποιώντας τις αντίθετες απόψεις για να επιτύχουν καινοτόμους στόχους, αλλά και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς Cluster Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Τσεχία δηλώνει σχετικά: «Μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια είναι η στάση των εταιρειών απέναντι σε στερεότυπα, προκαταλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες τοποθετούν στο επίκεντρο της στρατηγικής τους ζητήματα σεβασμού, ισότητας και ισοτιμίας. Σε αυτές τις αναδυόμενες συνθήκες, έγινε επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης ενός μοντέλου ηγεσίας που δεν θα επιτρέπει τις διακρίσεις και θα εναντιώνεται σε κάθε μορφή αποκλεισμού. Προάγοντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες εκπαίδευσης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης».

Διαβάστε περισσότερα νέα/ άρθρα εδώ.