Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης
στο χώρο εργασίας

1. Σκοπός

Στο πλαίσιο της τήρησης και εφαρμογής των δεσμεύσεων και των βασικών αξιών του Ομίλου Adecco, στον οποίο ανήκει η ADECCO HR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, όπως αποτυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, η ADECCO HR AEΠΑ (στο εξής «Adecco») δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις. Η παρούσα  Πολιτική, περιγράφει την πολιτική της Adecco για την δημιουργία και διατήρηση ενός αρμονικού περιβάλλοντος εργασίας με μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού ή οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Adecco έχει υιοθετήσει όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης και μέσω της παρούσας Πολιτικής σε συνδυασμό με άλλες σχετικές Πολιτικές του Ομίλου εφαρμόζει τις πολιτικές των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην Adecco, καθώς και για όσους συνεργάζονται με την Adecco ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, όπως

 • ανεξάρτητοι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών,
 • δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής,
 • απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών – προμηθευτών,
 • άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων,
 • εθελοντές,
 • εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει,
 • υποψήφιοι για εργασία στην Adecco.

Οι εργαζόμενοι της Adecco που προσλαμβάνονται από την Adecco προκειμένου να τοποθετηθούν σε πελάτη της («Έμμεσο Εργοδότη») και να απασχοληθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του Έμμεσου Εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 80/2022 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύσει στο μέλλον για την προσωρινή απασχόληση (εφεξής οι «Προσωρινά Απασχολούμενοι»), ενημερώνονται από τον Έμμεσο Εργοδότη για τις αντίστοιχες πολιτικές και διαδικασίες που ισχύουν στην επιχείρησή του.

3. Ορισμοί και παραδείγματα

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • βία και παρενόχληση: μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ` επανάληψη,
 • παρενόχληση: μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,
 • παρενόχληση λόγω φύλου: μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α` 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου, όπως αυτές περιγράφονται κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνουν περιστατικά ή συμπεριφορές που εκδηλώνονται ιδίως:

 • στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης,
 • στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και
 • στο πλαίσιο κάθε είδους επικοινωνίας που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών αποτελούν τα ακόλουθα:

Σεξουαλική παρενόχληση:

Περιπτώσεις ανεπιθύμητης σωματικής, προφορικής ή άλλης συμπεριφοράς όπως:

 • σχόλια, επίθετα, ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς,
 • «πειράγματα» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου,
 • άσεμνες χειρονομίες, ή άσεμνες εκφράσεις,
 • εικόνες ή σχέδια με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς,
 • προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών που δεν είναι απαραίτητα για την εργασία,
 • σωματική επαφή, όπως «ελαφρά χτυπηματάκια», τσιμπήματα, ή αγγίγματα.

Παρενόχληση σε οποιαδήποτε βάση υφίσταται κάθε φορά που συμβαίνουν τα εξής:

 • η υποταγή σε παρενοχλητική συμπεριφορά, που αποτελεί ρητό ή σιωπηρό όρο ή προϋπόθεση για εργασιακή απασχόληση,
 • η υποταγή σε ή απόρριψη της συμπεριφοράς χρησιμοποιείται ως βάση για μια πραγματική ή σιωπηρή απόφαση σχετικά με την εργασιακή απασχόληση, που περιλαμβάνει την απώλεια εργασίας, τον υποβιβασμό ή την αλλαγή ευθυνών ή παροχών,
 • η συμπεριφορά έχει σκοπό ή επίδραση μη εύλογα παρεμβατική στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον,
 • ρατσιστικά ή μειωτικά σχόλια με βάση την εθνότητα,
 • λήψη, ανάρτηση, προβολή, δημοσίευση, φωτογράφηση, εκτύπωση, διανομή πορνογραφικών, άσεμνων, προσβλητικών ή ανάρμοστων υλικών ή υλικών σεξουαλικού, εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα,
 • χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει τα ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά ή αστεία με βάση την εθνότητα,
 • μειωτικά σχόλια που αφορούν στο φύλο, τη φυλή, εθνότητα, εθνική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή έκφραση φύλου ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευόμενο χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου,
 • οποιαδήποτε επικοινωνία ή πράξη που είναι παρενοχλητική ή προκαλεί διακρίσεις.

4. Πρόληψη και αντιμετώπιση συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης

Σύμφωνα με τις αξίες και τις δεσμεύσεις του Ομίλου Adecco, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου και σε άλλες σχετικές Πολιτικές & Διαδικασίες που εφαρμόζει ο Όμιλος κάθε φορά, η Adecco αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων της και άλλων προσώπων που συναλλάσσονται με την Adecco και τους εργαζόμενους, τους νομίμους εκπροσώπους, τα στελέχη και εν γένει τους προστηθέντες της Adecco. Στο πλαίσιο αυτό, η Adecco μεριμνά για την διαρκή βελτίωση και αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ειδικότερα, η Adecco αναλαμβάνει ενέργειες όπως:

Ø     καλλιέργεια ενός κλίματος ανοικτής επικοινωνίας και ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων προκειμένου να αναφέρουν ανοικτά και χωρίς φόβο τυχόν απαγορευμένες πρακτικές ή συμπεριφορές ή περιστατικά που περιέρχονται σε γνώση τους,

Ø     αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι βίας και παρενόχλησης, η οποία αποτελεί μια από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σύμφωνα με το νόμο η Adecco για την εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της, καθώς και τρίτων που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της. Για το λόγο αυτό η Adecco  έχει ενσωματώσει τις σχετικές παραμέτρους στη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, καθώς και στις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας προκειμένου να περιορίζει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και να παρέχει ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας στους/στις εργαζόμενους/ες μέσω των τακτικών συναντήσεων του Ιατρού εργασίας, όπως αυτές απορρέουν από το αντίστοιχο πλαίσιο (ν. 3850/2010),

Ø     επιμόρφωση και ενημέρωση όλων και ιδίως των στελεχών της Adecco, των προϊσταμένων των επιμέρους τμημάτων και ομάδων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν μη αποδεκτές συμπεριφορές σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική,

Ø     διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών με πλήρη τήρηση εμπιστευτικότητας και αμεροληψία, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή δεδομένων ή οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων σε βάρος των εμπλεκόμενων μερών,

Ø     ορισμός προσώπου αναφοράς («Συνδέσμου») στον οποίο μπορούν να απευθύνονται οι εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, μαθητευόμενοι και εν γένει όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής αυτής, προκειμένου να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στην εργασία,

Ø     μέτρα προστασίας της απασχόλησης και υποστήριξης εργαζομένων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή. Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Πρόσωπο Αναφοράς («Σύνδεσμος») για θέματα βίας και παρενόχλησης

Οι εργαζόμενοι και εν γένει οι συνεργάτες της Adecco, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας Πολιτικής μπορούν να απευθύνονται στο πρόσωπο που ορίζει η Adecco ως Πρόσωπο Αναφοράς («Σύνδεσμο») για θέματα βίας και παρενόχλησης κατά καιρούς. Το Πρόσωπο Αναφοράς ενημερώνεται από την Adecco σχετικά με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για οποιαδήποτε εξέλιξη ή επικαιροποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, της εκτίμησης των σχετικών κινδύνων και των καλών πρακτικών που εφαρμόζει κάθε φορά η Adecco για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης.

Οποιαδήποτε επικοινωνία με το Πρόσωπο Αναφοράς παραμένει απολύτως εμπιστευτική. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του Προσώπου Αναφοράς περιορίζεται αυστηρά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την ισχύουσα Πολιτική και τις δυνατότητες που προβλέπει η Πολιτική και η εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία για θέματα βίας και παρενόχλησης και δεν εκτείνεται στην διαχείριση καταγγελιών, παραπόνων ή αναφορών, για τα οποία εφαρμόζεται η Διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας.

6. Διαδικασία υποβολής αναφορών & καταγγελιών – Εξέταση αναφορών για περιστατικά

6.1. Παράπονα, Αναφορές & Καταγγελίες

6.1.1.    Παράπονα, αναφορές και καταγγελίες για ενέργειες παρενόχλησης ή αντεκδίκησης που αποτελούν παράβαση της παρούσας Πολιτικής, υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας και με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική Πολιτική. Ανώνυμες αναφορές θα λαμβάνονται επίσης σοβαρά υπόψη και θα ερευνώνται.

6.1.2.    Η υποβολή τέτοιων αναφορών ή καταγγελιών πρέπει να γίνεται δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εγγράφως ή τηλεφώνου :

Ø     προς τον άμεσο προϊστάμενο του καταγγέλλοντος, ή

Ø     Προς το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας, ή

Ø     τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης (compliance officer) ή

Ø     το νομικό τμήμα ή

Ø     προς οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά μπορεί να αξιοποιήσει ελεύθερα οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους υποβολής της αναφοράς και τους παραλήπτες αυτής.

Οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή και αληθή περιγραφή συγκεκριμένων περιστατικών που στοιχειοθετούν μη αποδεκτή συμπεριφορά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, καθώς και τυχόν υλικό που τεκμηριώνει την καταγγελλόμενη συμπεριφορά.

6.2. Έρευνες

6.2.1.    Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων

Τα στελέχη της Adecco που παραλαμβάνουν παράπονα, αναφορές και καταγγελίες σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6.1, έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και οφείλουν να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, των διακρίσεων και άλλων μη αποδεκτών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας, καθώς και για τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της διαχείρισης τέτοιων αναφορών, η Adecco μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων.

Σε κάθε περίπτωση, παράπονα, αναφορές και καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και αντιμετωπίζονται με αμεροληψία και αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Τα στελέχη της Adecco οφείλουν να επιδεικνύουν διακριτικότητα και να μεριμνούν για την προστασία των θιγόμενων προσώπων από περαιτέρω θυματοποίηση ή άλλες αρνητικές συνέπειες στο χώρο εργασίας.

6.2.2.    Συνέπειες σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβιάσεις

Η Adecco δεσμεύεται ως προς την αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων της με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η Adecco διερευνά τις καταγγελίες που της γνωστοποιούνται και πράττει ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζοντας όπου κρίνει απαραίτητο το σύστημα πειθαρχικών ποινών όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εργασίας που μπορεί να θέσει σε ισχύ η Adecco σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων, και πάντοτε στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, η Adecco δεσμεύεται ότι η εκάστοτε ισχύουσα πειθαρχική διαδικασία, εφαρμόζεται με συνέπεια και δίκαια σε όλο το προσωπικό, ενώ τα προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η εθνική καταγωγή, η θρησκεία κ.λπ. δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης ενδεχόμενου παραπτώματος ή τη σοβαρότητα ενδεχόμενης ποινής.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών, έχουν εφαρμογή οι συνέπειες που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

6.2.3.    Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η Adecco θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και όποτε αυτό είναι αναγκαίο θα παρέχει στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο της ζητηθεί σχετικά με τη διερεύνηση περιστατικών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Adecco δεσμεύεται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων μερών.

7. Υποχρεώσεις & ευθύνες

Όλα τα στελέχη καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Adecco είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τήρησης της Πολιτικής.

Όλοι όσοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 2 (εργαζόμενοι, στελέχη, εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές κτλ) είναι υπεύθυνοι  για την υποστήριξη και εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής κατά των παρενοχλήσεων.

8. Δικαιώματα των θιγομένων προσώπων

Κάθε θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής αναφοράς καταγγελίας σύμφωνα με τη Διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας Πολιτικής, ενώ παράλληλα διατηρεί κάθε δικαίωμά του για

Ø     δικαστική προστασία,

Ø     προσφυγή ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους.

Κάθε πρόσωπο που υφίσταται περιστατικό βίας ή παρενόχλησης σε βάρος του, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο, ή να διακόψει την εργασία του σε περίπτωση που η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, σύμφωνα με το οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4808/2021, αφού προηγουμένως ενημερώσει προηγουμένως εγγράφως την Adecco αναφέροντας το περιστατικό ή τα περιστατικά που δικαιολογούν αυτήν του την πεποίθηση ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια ή την ζωή του.

9. Απαγόρευση αντιποίνων

Στην Adecco δεν γίνεται ανεκτή οποιαδήποτε εκδικητική συμπεριφορά ή αντίποινα σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου αναφέρει καλόπιστα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Η Adecco ενθαρρύνει οποιονδήποτε αισθανθεί ότι έχει δεχθεί αντίποινα ή εν γένει εκδικητική συμπεριφορά εξαιτίας τέτοιας αναφοράς, να αναφέρει το συμβάν αμέσως ακολουθώντας την Διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας Πολιτικής.

10. Συνέπειες παραβιάσεων της Πολιτικής

Οποιεσδήποτε ενέργειες ή συμπεριφορές παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες, στο βαθμό που αυτό προβλέπεται ή επιτρέπεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ή στη λήψη οποιουδήποτε πρόσφορου μέτρου σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον, όπως ενδεικτικά η σύσταση για συμμόρφωση, η αλλαγή θέσης ή ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή ακόμη και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

11. Εμπιστευτικότητα & προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Adecco, τα στελέχη της, οι εξωτερικοί σύμβουλοι ή άλλοι συνεργάτες στους οποίους ενδέχεται να ανατίθεται μέρος ή το σύνολο της διαδικασίας διερεύνησης περιστατικών που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, διαχειρίζονται τα διάφορα στοιχεία και δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση τους τηρώντας πλήρη εμπιστευτικότητα, με αμεροληψία και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των εμπλεκομένων μερών. Ειδικά στο βαθμό που η διερεύνηση περιστατικών περιλαμβάνει και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων προσώπων, εφαρμόζεται η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Adecco, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις συμβάσεις εργασίας που συνάπτει με τους εργαζόμενους της.

12. Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς & αρχές

Πρόσωπο αναφοράς της Adecco για θέματα βίας και παρενόχλησης

ΤΙΤΛΟΣ: Η/Ο Διευθύντρια/ης Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού (που σήμερα είναι η κυρία Αναστασία Σταυροπούλου)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: T +30 2106930490

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: AdeccoGreece.HR@adecco.com

Τηλεφωνική Γραμμή Υπουργείου Εργασίας – 1555. Ειδικά για θέματα του ΣΕΠΕ, οι σχετικές καταγγελίες προωθούνται στους Επιθεωρητές Εργασίας, που θα τις εξετάζουν και θα τις διαχειρίζονται.

Επιθεώρηση Εργασίας

Καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. Οδηγίες για την υποβολή καταγγελίας είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.sepe.gov.gr/

Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη https://www.synigoros.gr/, είναι ο αρμόδιος φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.