Σκοπός της ADECCO είναι η παροχή υπηρεσιών απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού.

Η εταιρεία δεσμεύεται για:

  • Την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει.
  • Την πλήρη, άμεση και συστηματική βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών.
  • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Την εξασφάλιση της σταθεράς και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η Διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει και εφαρμόζει τους παρακάτω κανόνες που διέπουν το Σύστημα Ποιότητας του οργανισμού:

  • Ανασκοπεί και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί και μετρά τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών της.

Η διαρκής προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της ADECCO και φιλοσοφία κάθε εργαζομένου σε αυτή.

Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις τις σχετικές με τα πρότυπα EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.