Σταθερά καλά αποτελέσματα κατά το 1ο τρίμηνο με ισχυρή παραγωγικότητα και ταμειακή ροή

Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017.

Αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2017

• Η αύξηση των οργανικών1 εσόδων διατηρήθηκε όπως και στο 4ο τρίμηνο του 2016 στο 6%, προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης
• Μεικτό περιθώριο κέρδους μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης
• Ισχυρή παραγωγικότητα, με αύξηση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης κατά 1% και των συνολικών δαπανών εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών2 κατά 2% οργανικά
• Περιθώριο EBITA3 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών αυξημένο κατά 50 μονάδες βάσης στο 4,8% με συνέχιση της επένδυσης για το μέλλον
• Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco EUR 176 εκατομμύρια
• Ισχυρή ταμειακή ροή και υγιής ισολογισμός με τον δείκτη καθαρός δανεισμός4 προς EBITDA5 στο 0,7 εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών
• Περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής στρατηγικής με την έναρξη λειτουργίας της Adia που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις online στελέχωσης θέσεων
• Τα οργανικά έσοδα τον Μάρτιο και Απρίλιο αυξήθηκαν 5-6% προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης

«Το 1ο τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος Adecco διατήρησε τις πολύ καλές επιδόσεις χάρη στους 33.000 εργαζομένους και περισσότερους από 700.000 συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο. Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους είχαμε αύξηση των οργανικών εσόδων προσαρμοσμένη βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης σε όλα τα επιχειρηματικά πεδία ανά περιοχή. Η υποκείμενη αύξηση των εσόδων κατά 6% που επιτεύχθηκε με αύξηση του προσωπικού πλήρους απασχόλησης μόνο κατά 1% αντικατοπτρίζει την έμφαση που δίνουμε στην ώθηση της παραγωγικότητας. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετατρέψαμε την ισχυρή μας κερδοφορία σε εξαιρετική ταμειακή ροή. Η στρατηγική μας ορίζεται από το τρίπτυχο Επιδόσεις, Μετεξέλιξη, Καινοτομία (Perform, Transform, Innovate). Με την ώθηση στα λειτουργικά μας αποτελέσματα κατά το 1ο τρίμηνο, συνεχίζουμε να μετεξελισσόμαστε και να καινοτομούμε για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που βλέπουμε σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο της εργασίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού μας brand, της Adia, που αποτελεί μέρος της ανάπτυξης της ψηφιακής μας στρατηγικής. Η Adia προσφέρει ολοκληρωμένες λύσης online στελέχωσης θέσεων με εφαρμογή κυρίως σε προφίλ υποψηφίων στον τομέα της εστίασης και των εκδηλώσεων. Αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την Infosys, η Adia είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα της στρατηγικής μας για δημιουργία νέων λύσεων σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας, εταιρείες-ηγέτες στον χώρο της τεχνολογίας, ώστε να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας για το μέλλον της εργασίας.»

Alain Dehaze, The Adecco Group Chief Executive Officer

*1
Στην οργανική αύξηση εξαιρούνται η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, εξαγορών και εκποιήσεων.
*2 Στο 1ο τρίμηνο του 2017, οι συνολικές δαπάνες περιλάμβαναν έκτακτες δαπάνες EUR 3 εκατομμυρίων
*3 ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων
*4 Ο καθαρός δανεισμός περιλαμβάνει τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.
*5 Ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς EBITDA, εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών, υπολογίζεται ως ο καθαρός δανεισμός στο τέλος της δεδομένης περιόδου διαιρούμενος με τα EBITA των τελευταίων 4 τριμήνων, εξαιρουμένων των εκτάκτων δαπανών και των αποσβέσεων.

Leave a Reply