Δημοσιεύθηκε 2 months ago

Μηχανικός Συντήρησης Οχημάτων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα

ΤοποθεσίαΑθήνα, Αττικής, Greece

Επίπεδο θέσηςSpecialist

Ημερομηνία δημοσίευσης2022-12-05

ΚλάδοςManufacturing and Production
Μηχανικός Συντήρησης Οχημάτων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.   H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης εταιρείας στον κλάδο των πετρελαιοειδών, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης: 
Μηχανικός Συντήρησης Οχημάτων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών με Καύσιμα
Περιγραφή θέσης
•Η οργάνωση, ο συντονισμός και η διεξαγωγή στο πεδίο (hands on) της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των ανεφοδιαστικών οχημάτων αεροσκαφών και των σταθμών ανεφοδιασμού καθώς και η διασφάλιση ύπαρξης των απαραίτητων ανταλλακτικών και οδηγιών συντήρησης, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία.
•Ο έλεγχος του εξοπλισμού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου (JIG & ΙΑΤΑ) καθώς και το εγχειρίδιο λειτουργίας & συντήρησης της εταιρείας.  
•Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή έργων τεχνολογικής αναβάθμισης του εξοπλισμού. 
•Η καθοδήγηση και η εκπαίδευση του προσωπικού των αεροδρομίων σε επισκευές μικρής έκτασης αλλά και σε θέματα λειτουργίας και εφαρμογής διαδικασιών συντήρησης.
•Η συμμετοχή στην κατάρτιση τεχνικών περιγραφών έργων και συντηρήσεων αλλά και προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
•Η συμμετοχή στις εκτιμήσεις κινδύνου των σταθμών ανεφοδιασμού και η εφαρμογή λύσεων περιορισμού των κινδύνων.
Προφίλ υποψηφίου 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε συντήρηση IX οχημάτων ή βαρέων οχημάτων ή φορτηγών ή μηχανημάτων έργου. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα
•Πτυχίο ΙΕΚ / TEI / AΤΕΙ Μηχανολογίας ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας σε ποσοστό άνω του 70% του χρόνου εργασίας.
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού εφαρμογών ΜS – Office 
•Αναπτυγμένη ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
•Πολύ καλές αναλυτικές, διαπραγματευτικές  και επικοινωνιακές  ικανότητες
•Υπευθυνότητα, εστίαση στο αποτέλεσμα, πρακτικότητα και συμμετοχή
•Δίπλωμα οδήγησης Γ’ Κατηγορίας
•Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Θεωρείται επιπλέον προσόν
•Προϋπηρεσία στην συντήρηση εξοπλισμού πρατηρίων καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων καυσίμων ή πλοίων ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών εδάφους σε αεροσκάφη ή αεροπορικής εταιρείας
•Προϋπηρεσία σε συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου (πνευματικών ή/και ηλεκτρο-πνευματικών)
•Πολύ-επίπεδη γνώση αντικειμένων μηχανικής, υδραυλικής, ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής τεχνικής
•Γνώση προγραμματισμού PLC (π.χ. Siemens Simatic)
•Δίπλωμα οδήγησης Ε’ Κατηγορίας
Παροχές εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.