Experience Work Day – 24 Απριλίου 2018

Διαβάστε παρακάτω τους όρους συμμετοχής στην κλήρωση για τη συμμετοχή στην εκδήλωση

1. Η εκδήλωση Experience Work Day διοργανώνεται από την εταιρεία Adecco ΑΕΠΑ (εφεξής η «Adecco» ή η «διοργανώτρια»). Στην εκδήλωση μπορούν να πάρουν μέρος φοιτητές και απόφοιτοι σχολών με έως 6 μήνες εργασιακή εμπειρία που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ADECCO καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) βαθμού.

3. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα γραφεία (Μαρούσι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη) της Adecco στις 24 Απριλίου, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

4. Για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στέλνοντας email στο hr.services@adecco.com και ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

  • Αναγράψτε στο θέμα του email “Experience Work Day Applicant
  • Επισυνάψτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στον κλάδο σπουδών σας
  • Δηλώστε τη θέση/ το τμήμα το οποίο θα θέλατε να γνωρίσετε και την πόλη (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Μπορείτε να δηλώσετε μόνο μια θέση/ ένα τμήμα ενδιαφέροντος στην πόλη διαμονής σας και η θέση/τμήμα που θα δηλώσετε θα πρέπει να έχει συνάφεια με τις σπουδές σας.
  • Στείλτε το email στη διεύθυνση hr.services@adecco.com έως τις 17 Απριλίου.

Η συμμετοχή στην ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος με δικά του τεχνικά μέσα.

5. Οι θέσεις/τμήματα που μπορούν να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την ημέρα της εκδήλωσης είναι οι παρακάτω:

 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

5 θέσεις Αθήνα

1 θέση Θεσσαλονίκη

Επιθυμητές Σπουδές: Διοίκηση Επιχειρήσεων / Ψυχολογίας / HR

Τμήμα Πωλήσεων

4 θέσεις Αθήνα

1 θέση Θεσσαλονίκη

Επιθυμητές Σπουδές: Διοίκηση Επιχειρήσεων/ Marketing ή συναφές αντικείμενο

Τμήμα Marketing

1 θέση Αθήνα

Επιθυμητές Σπουδές: Marketing / Επικοινωνία

Τμήμα IT

1 θέση Αθήνα

Επιθυμητές Σπουδές: Πληροφορική

 Τμήμα Λογιστηρίου

1 θέση Αθήνα

Επιθυμητές Σπουδές: Λογιστική / Οικονομικά

Τμήμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας

5 θέσεις Αθήνα

1 θέση Θεσσαλονίκη

Επιθυμητές Σπουδές: Λογιστική / Οικονομικά

6. Οι έγκυρες εγγραφές που θα γίνουν μέχρι και τις 17 Απριλίου θα μπουν σε κλήρωση για την ανάδειξη 20 συνολικά συμμετεχόντων (βάσει των θέσεων που αναφέρονται παραπάνω). Η ανάδειξη των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας, Λ. Κηφισίας 56, Μαρούσι, 151 25.

7. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση που θα προκύψουν από την κλήρωση θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά αλλά και μέσω των email που θα μας έχουν δώσει κατά την εγγραφή τους.

8. Σε περίπτωση που κάποιος κληρωθείς συμμετέχων αρνηθεί τη συμμετοχή του ή δεν ανταποκριθεί στις τηλεφωνικές κλήσεις ή στα emails που θα λάβει από την Adecco για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση το αργότερο ως τις 22 Απριλίου, θα αντικατασταθεί από τους επιλαχόντες συμμετέχοντες ανά θέση.

9. Τα σημεία διεξαγωγής της εκδήλωσης είναι:

Α. Κεντρικά Γραφεία, Λ. Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι

Β. Υποκατάστημα Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι

Γ. Υποκατάστημα Αθήνας, Λ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα

Δ. Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Αδριανουπόλεως 1Α, 55 133, Θεσσαλονίκη

10. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει μετακίνηση των συμμετεχόντων από και προς τα σημεία διεξαγωγής της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σε ποιο από τα σημεία ο καθένας θα παρακολουθήσει την εκδήλωση τηλεφωνικά αλλά και με email.

11. Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν μπορεί να έρθει άλλος στη θέση του κληρωθέντα συμμετέχοντα.

12. Τα βιογραφικά σημειώματα που θα λάβουμε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της εκδήλωσης και στη συνέχεια θα διαγραφούν και δεν θα διατηρηθούν στο σύστημα της διοργανώτριας εταιρείας.

13. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα ληφθούν πλάνα (φωτογραφίες και video). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχθούν τη χρήση του υλικού αυτού και να συναινέσουν στην επεξεργασία, χρήση και δημοσίευση του ως άνω υλικού από την Adecco, τις άλλες εταιρίες του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Adecco, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τους συνεργάτες της καθώς και τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η Adecco, τώρα και στο μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση θα γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Adecco επεξεργάζεται τα δεδομένα που της γνωστοποιείτε για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, παρακαλούμε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου εδώ

14. Η Adecco δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες για σπουδαίο λόγο.

15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία Adecco ΑΕΠΑ {210 – 6930490} για να μάθουν λεπτομέρειες για την εκδήλωση.

16. H Adecco ΑΕΠΑ δε φέρει καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών τις.

17. H Adecco ΑΕΠΑ διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος, καθώς επίσης και να ζητεί από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν πρόσθετα έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνουν στο βιογραφικό τους σημείωμα (π.χ. προϋπηρεσία, τίτλος σπουδών, κτλ). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε η εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από την εκδήλωση. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκδήλωση και την ενημέρωση των συμμετεχόντων είναι η διοργανώτρια εταιρία. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Adecco Way to Work που έχει στόχο να προσφέρει σε ανθρώπους χωρίς εργασιακή εμπειρία, εμπειρία από τον κόσμο της εργασίας.

18. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή της εκδήλωσης και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του INTERNET ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο για τους σκοπούς της προβολής της εκδήλωσης Η Adecco επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την εκδήλωση και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς , η, δε, συμμετοχή καθενός στην εκδήλωση ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία Adecco ΑΕΠΑ αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

20. Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα, πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα κλπ. της διοργανώτριας εταιρείας.

21. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου .

22. Για κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.