Δημοσιεύθηκε 1 week ago

Λογιστής (Εδρα Θεσσαλονίκη)

ΤοποθεσίαΘεσσαλονικη, Greece, Greece

Επίπεδο θέσηςStaff

Ημερομηνία δημοσίευσης2023-03-18

ΚλάδοςFinance and Accounting
Λογιστής (Εδρα Θεσσαλονίκη)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 

Λογιστής (Έδρα Θεσσαλονίκη) 
 

Περιγραφή Θέσης:

• Διοίκηση ομάδας 3 ατόμων για επίβλεψη συναφών εταιριών
• Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
• Ολοκλήρωση μηνιαίων ελέγχων-συμφωνιών
• Συμπλήρωση & υποβολή φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων κτλ.)
Προφίλ Υποψηφίου:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση
• Εμπειρία στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
• Εμπειρία στην ολοκλήρωση των μηνιαίων ελέγχων-συμφωνιών & του εμπορο-λογιστικού κυκλώματος και στη συμπλήρωση -  υποβολή φορολογικών δηλώσεων
• Γνώση My Data
• Χειρισμός προγραμμάτων ERP
• Καλή γνώση χειρισμού MS Office
• Επιθυμητή γνώση μισθοδοσίας
• Επιθυμητή ικανότητα σύνταξης περιοδικών αναφορών και λογιστικών καταστάσεων ενδιάμεσων περιόδων και τέλους χρήσης
• Διοικητικές , οργανωτικές & επικοινωνιακές Ικανότητες

Παροχές Εταιρείας:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
• Πλήρης απασχόληση 
• Ευέλικτο ωράριο εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome. 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις