Δημοσιεύθηκε 2 days ago

QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ΤοποθεσίαGreece, Greece

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2021-02-23

ΕιδικότηταManufacturing and Production
QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής & εξαγωγής τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE SUPERVISOR (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Περιγραφή Θέσης
•    Τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας (μέθοδοι εργαστηριακών αναλύσεων, δειγματοληψίας και μετρήσεων στην παραγωγή), συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων (μετρήσεων και αποτελεσμάτων).
•    Παρεμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία και προτείνει την παύση αυτής, μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστωθούν αιτίες που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.
•    Προγραμματίζει, κατευθύνει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου και των Εποπτών Ποιότητας. Έχει την τελική ευθύνη Δέσμευσης – Αποδέσμευσης  πρώτων υλών και τελικού προϊόντος.
•    Εξασφαλίζει την ακρίβεια και αξιοπιστία των οργάνων μετρήσεως και των μεθόδων αναλύσεων, έχει την ευθύνη της  συντήρησης και διακρίβωσης των συσκευών και οργάνων μέτρησης.
•    Εξασφαλίζει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, την ποιότητα των παραλαμβανόμενων Ά υλών και Υλικών Συσκευασίας. Διαχειρίζεται τυχόν αποκλίσεις. 
•    Αξιολογεί τους προμηθευτές Α’ και Β’ υλών, καθώς και εξωτερικών εργαστηρίων. Συντάσσει αναφορές μη συμμόρφωσης προς τους προμηθευτές, σε περιπτώσεις αποκλίσεων με τις συμφωνηθέντες προδιαγραφές προϊόντων (Ά ύλες και υλικά συσκευασίας) και παρακολουθεί τις διορθωτικές ενέργειες και τη συμμόρφωση αυτών.
•    Επιβλέπει την τήρηση Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής, επιλύει προβλήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων στην παραγωγή, στους χώρους του εργοστασίου και των αποθηκών. Παρακολουθεί την  εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών. Διενεργεί εσωτερικές επιθεωρήσεις Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής.
•    Οργανώνει το πρόγραμμα καθαρισμού (συχνότητα, χώροι, χρόνοι εκτέλεσης, υλικά καθαρισμού) τόσο στους χώρους παραγωγής όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, σε συνεργασία με το τμήμα Παραγωγής και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικασιών ασφάλειας τροφίμων. 
•    Διερευνά, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα, τα παράπονα των πελατών σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και προβαίνει στις σχετικές επικοινωνίες.
•    Ενημερώνει τόσο τη βάση δεδομένων όσο και τα συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας που υπάγονται στις αρμοδιότητες του τμήματος. Προτείνει αλλαγές ή/και προσθήκες/αφαιρέσεις διαδικασιών και οδηγιών των ΣΔΠ.
•    Οργανώνει, επιβλέπει και συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού του Ποιοτικού Ελέγχου.
•    Οργανώνει και συμμετέχει στην εκπαίδευση για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την Ασφάλεια Τροφίμων, σε συνεργασία με τον Δ/ντη Ποιότητας, Δ/ντή Εργοστασίου και τον Τεχνικό Ασφαλείας.
•    Διαχειρίζεται, προγραμματίζει και ελέγχει άδειες, ρεπό, υπερωρίες, απουσίες,  αξιολογεί την απόδοση και προτείνει εκπαιδευτικές ενέργειες για τους εργαζόμενους του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. 
•    Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών εξόδων του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου (ανθρώπινο δυναμικό, αναλώσιμα εργαστηρίου, πάγια εργαστηρίου κτλ.) σε συνεργασία με τον  Δ/ντή Ποιότητας και παρακολουθεί τα έξοδα του τμήματος σε μηνιαία βάση. 
•    Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη Δ/νση Ποιότητας για ευρήματα, μη συμμορφώσεις καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες, ακολουθώντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
•    Επιπλέον ή/και διαφορετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατεθούν στα πλαίσια τόσο της ανάπτυξης του κατόχου της θέσεως όσο και της αντιμετώπισης οργανωτικών / λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.
Προφίλ Υποψηφίου
•    Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος Τροφίμων                 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ή άλλης Ανώτατης Σχολής.
•    Επιθυμητή Μόρφωση: Μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνολογία τροφίμων ή /και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•    Απαιτούμενη εμπειρία:5 έτη εμπειρία στον τομέα Ποιοτικού Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας/Ασφάλειας Τροφίμων σε μονάδα παραγωγής/τυποποίησης τροφίμων.  
•    Απαραίτητη 2 ετή εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις στον κλάδο παραγωγής τροφίμων.     
•    Πολύ καλή γνώση και εμπειρία της εφαρμογής των προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων.
•       Προσαρμοστικότητα 
•       Ομαδικότητα
•       Επικέντρωση στο αποτέλεσμα
•       Καινοτομία / Δημιουργικότητα
Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•    Συμμετοχή σε ομαδικό πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διατακτικές σίτισης
•    Σύγχρονο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον