Δημοσιεύθηκε 1 month ago

Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος

ΤοποθεσίαGreece, Athens, Greece PP Adecco

Τύπος απασχόλησηςManager

Ημερομηνία2020-10-09

ΕιδικότηταBanking and Insurance
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαία στο χώρο του FMCG αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος
Προφίλ Ιδανικού Υποψηφίου 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / λογιστικής
•Εφτά (7) έτη προϋπηρεσία σε οργανωμένη οικονομική διεύθυνση, 
•Τρία (3) έτη ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου κρίνεται απαραίτητη
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, γνώση περιβάλλοντος ERP, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ
•Καλή γνώση εμπορικού δικαίου, εργατικού δικαίου, δικαίου ανωνύμων εταιρειών
•Πολύ καλή γνώση θεωρημένης αποθήκης
•Αυξημένες διοικητικές ικανότητες, οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, διαχείριση χρόνου, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έφεση στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διάθεση για εξέλιξη
•Εμπειρία σε εσωτερικές ενδοομιλικές συναλλαγές
•Εμπειρία σε εσωτερικούς ελέγχους και κοστολογήσεις
•Εμπειρία στην επίβλεψη των χρηματοροών και budget
Βασικά Καθήκοντα:
•Οργάνωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του οικονομικού τμήματος και του λογιστηρίου
• Εφαρμογή πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας, παρακολούθηση των διακανονισμών με τους πελάτες της Εταιρείας
•Κατάρτιση μηνιαίων αναφορών παρακολούθησης λογαριασμών πελατών
•Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας του λογιστηρίου
•Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρίας και σύνταξη αναφορών στη Διοίκηση
•Υποβολή και παρακολούθηση ετησίου προϋπολογισμού
•Αναλυτική Λογιστική
Χαρακτηριστικά Θέσης Εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Καλό εργασιακό περιβάλλον σε κορυφαία ελληνική εταιρεία
Αναφορά σε : Γενικό Διευθυντή 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
 

Πρόσφατες αναζητήσεις