Follow us

Επιτυχημένη Συνέντευξη

Παρόλο που δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που εγγυώνται την επιτυχία ενός υποψηφίου σε μια συνέντευξη για τη θέση εργασίας που διεκδικεί, είναι καλό να ακολουθούνται κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες ο δυνητικός εργοδότης να αποκομίσει μια θετική εντύπωση για τον υποψήφιο.

Καλή προετοιμασία
Η βάση για μια επιτυχημένη συνέντευξη είναι η καλή προετοιμασία. Ο υποψήφιος θα πρέπει να βεβαιωθεί πως γνωρίζει καλά τόσο τα χαρακτηριστικά της θέσης που διεκδικεί και τη δραστηριότητα της εταιρίας όπου επιθυμεί να εργαστεί, όσο και τις ικανότητες και δεξιότητές του, που τον καθιστούν κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση στη συγκεκριμένη εταιρία.
Απαιτείται λοιπόν:
• Γνώση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικών χαρακτηριστικών
• Γνώση της εταιρίας
• Γνώση των χαρακτηριστικών της θέσης
• Γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας
• Γνώση του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία, εφόσον πάρει τη θέση

Γνώση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσωπικών χαρακτηριστικών
Στην πλειοψηφία των συνεντεύξεων ακολουθείται ως οδηγός της συνάντησης το βιογραφικό σημείωμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ο υποψήφιος να είναι σε θέση να μιλήσει για τις ικανότητές του και για την εμπειρία του επιδεικνύοντας αυτοπεποίθηση. Ο δυνητικός εργοδότης συνήθως επιθυμεί να εξετάσει για ποιο λόγο έχει συμπεριληφθεί κάθε αναφορά στο βιογραφικό σημείωμα και ποια η βαρύτητά της. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε αναφορά να μπορεί να στηριχθεί με αποδείξεις και επιχειρηματολογία.

Γνώση της εταιρίας
Όταν οριστεί η συνάντηση για τη συνέντευξη, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσπαθήσει να γνωρίσει την εταιρία, στην οποία θα διεκδικήσει θέση εργασίας, όσο καλύτερα γίνεται. Θα πρέπει να πραγματοποιήσει τη δική του έρευνα για την εταιρία μέσω του διαδικτύου αλλά και των έντυπων μέσων, για να αποτυπώσει κάθε ενδιαφέρουσα πληροφορία που θα του φανεί πιθανόν χρήσιμη στη συνέντευξη.

Η έρευνα για την εταιρία δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο επιφανειακή μελέτη της. Δεν αρκεί ο υποψήφιος να γνωρίζει πόσα γραφεία έχει η εταιρία και ποια τα προϊόντα της ή οι υπηρεσίες της. Θα πρέπει μέσα από την έρευνα να κατανοήσει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τη γενικότερη πορεία της εταιρίας και του κλάδου της και να συνδυάσει με τα παραπάνω το δικό του ρόλο μέσα σε αυτή.

Γνώση των χαρακτηριστικών της θέσης
Πριν από κάθε συνέντευξη θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει διαβάσει προσεκτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης την οποία διεκδικεί, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη συνάντηση με το δυνητικό εργοδότη. Εάν ο υποψήφιος βρήκε τη θέση μέσω συμβουλευτικής εταιρίας, τότε είναι χρήσιμο να λάβει αναλυτική ενημέρωση από τον σύμβουλο που ήρθε σε επικοινωνία μαζί του. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα να δομηθούν οι απαντήσεις που πρόκειται να δοθούν στο δυνητικό εργοδότη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της θέσης, για να συσχετιστούν με τις ικανότητες και την εμπειρία του υποψηφίου και να αποδειχθεί με αυτόν τον τρόπο η καταλληλότητά του να αναλάβει το συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην εταιρία.

Γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας
Η έρευνα σχετικά με την εταιρία μπορεί να εντυπωσιάσει το δυνητικό εργοδότη, αλλά για να ξεχωρίσει πραγματικά ένας υποψήφιος θα πρέπει να μελετήσει σε βάθος το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία. Ο υποψήφιος που επιδεικνύει βαθιά γνώση της συγκεκριμένης αγοράς και του ανταγωνισμού μπορεί να πείσει πως αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον κλάδο στον οποίο αναζητά εργασία.

Γνώση του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος θα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρία
Ο δυνητικός εργοδότης χρησιμοποιεί τη συνέντευξη για να διερευνήσει κατά πόσο η εμπειρία και η εξειδίκευση του υποψηφίου επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της εταιρίας. Ζητά λοιπόν από τον υποψήφιο να του δείξει τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη μελλοντικών εταιρικών στόχων. Καλό είναι ο υποψήφιος πριν φτάσει στη συνέντευξη να έχει σκεφτεί τους λόγους για τους οποίος θέλει να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση, πώς θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της και με ποιο τρόπο θα «έκανε τη διαφορά», αξιοποιώντας τα προηγούμενα επιτεύγματά του.

Βεβαιωθείτε πως θα «λάμψετε»

Θετική διάθεση
Η υιοθέτηση θετικής σκέψης και διάθεσης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχία μιας συνέντευξης. Η συνέντευξη είναι σίγουρα ένας τρόπος να αναλυθούν και να επεξηγηθούν ικανότητες και εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα είναι και η ευκαιρία του υποψηφίου να δείξει πόσο δυνατό κίνητρο έχει.
Ανεξαρτήτως του πώς αισθάνεται ένας υποψήφιος για προηγούμενους εργοδότες του, δεν θα πρέπει να παρασυρθεί και να επιδείξει αρνητική διάθεση για εκείνους. Ο δυνητικός εργοδότης μπορεί να δει με δυσπιστία το συγκεκριμένο υποψήφιο, εάν θεωρήσει πως κριτικάρει αβίαστα την εταιρία στην οποία εργαζόταν στο παρελθόν και τους ανθρώπους της.

Καλές απαντήσεις
Όταν τίθεται μια ερώτηση ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να βιαστεί να απαντήσει. Δεν είναι κακό να πάρει λίγο χρόνο για να συντονίσει τη σκέψη του και να απαντήσει κατατοπιστικά σε αυτό που ερωτήθηκε. Αντίθετα, μία βεβιασμένη αλλά άτοπη απάντηση θα δώσει χειρότερη εντύπωση. Πολύ σημαντικό είναι ο υποψήφιος να ενδυναμώνει τις απαντήσεις του με κατάλληλα παραδείγματα και αναφορές σε προηγούμενες εμπειρίες και επιτεύγματα που στηρίζουν την απάντησή του.

Καλές ερωτήσεις
Οι ερωτήσεις σχετικά με την εταιρία ή τη θέση εργασίας μπορεί να κάνουν ιδιαίτερα καλή εντύπωση στο δυνητικό εργοδότη, καθώς αποδεικνύουν γνήσιο ενδιαφέρον του υποψηφίου για τη θέση που διεκδικεί.

Αισιοδοξία
Εάν το αποτέλεσμα τελικά δεν είναι το επιθυμητό, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει να απογοητευτεί. Δεν είναι δυνατό να του προσφέρεται η κάθε θέση για την οποία περνά από συνέντευξη, ανεξαρτήτως ικανότητας και προσόντων. Καλό θα είναι αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες για βελτίωση των επιδόσεων στην επόμενη συνέντευξη.

Να θυμάστε πως οι καλές επιδόσεις στις συνεντεύξεις είναι δεξιότητα που κερδίζεται με πρακτική.